Únor 2008

Atlantis

29. února 2008 v 16:05 | Denisa |  Báje a mýty
Atlantida, bohatá ostrovní říše, která údajně existovala až 9500 př.n.l., tolikrát hledána archeology, zato
tožňována s Amerikou, Santorini, Kanárskými ostrovy, Bermudským trojúhelníkem, dokonce i s Egyp-
tem, ale jenom bez výsledků. Žádné důkazy, žádné kulturní stopy, prostě nic.
A kdo za to blbnutí může?
Jedině vyprávění řeckého filozofa Platóna z počátku 4. století př.n.l. Jeho ústa hovořila o Egyptských
kněžích, kteří vyprávěli o Praathénách , které existovaly před 9000 lety, jejichž státní zřízení se podivu-
hodně přesně shodovalo se společenstvím o němž mluvil Sókratés .Ve stejnou dobu ležel za Herkulo
vými sloupy(Gibraltarskou úžinou) , v oceánu , jemuž dnes říkáme Atlantský , ostrov Atlantis ,který byl
větší než tehdy známá Asie a Afrika dohromady, tvrdili Egyptští kněží.
Okolo hlavního města této říše byly splavné kanály , ohraničené červenými , bílými a černými kamenný
mi zdmi. V královské zahradě stála svatyně krytá stříbrnými deskami zasvěcená Poseidónovi . Lidé žili
v přebytku a pýše, vládci se řídili božským řádem. Avšak toto netrvalo věčně a Atlantis začala upadat.
Vytáhla do velkého boje proti Praathénám a byla poražena . Později se celý ostrov v důsledku země-
třesení potopil do moře a přílivová vlna zalila i Praathény. Na existenci Atlantidy se věřilo jž ve starově
ku. Byla vždy promítána do horizontu nejnovějších ideí a objevů . Do dnešní doby se nenašel žádný dů
kaz o její existenci, je to jenom vášnivé hledání po něčem co lidi fascinuje. V roce 2002 konečně řečtí
archeologové prohlásili, že Platón myslel popisem Atlantidy opevnění athénského přístavu Pírea od
moře.

Rungholt

28. února 2008 v 20:51 | Denisa |  Nejvýznamnější archeologické objevy
Co to je Rungholt?
Rungholt je, nebo radši řečeno bylo město ,které se nacházelo v Německém zálivu ,kde moře zaplavi
lo celé úseky země,s nimi lidi ,dobytek a vesnice. Obyvatelé Rungholtu vybudovali své sídliště nad pra-
věkým říčním údolí m z doby ledové . Mezi dnešními ostrovy Pellworm a Nordstrand si mělčinami pro
razil silný proud "Norderhever", který zároveň přemístil dvacetimetrovou vrstvu sedimentu.Obyvatelé
Rungholtu napřed těžili z geologických poměrů,ale později se stali jejich obětí,neboťNorderhever jim
zprvu vytvořil jeden z mála přístavů přístupných v severofríské přílivové zóně moře.
Avšak stejný proud později území Rungholtu
zaplavil. Již staletí narážejí na písčinách poutníci
a vlastivědní pracovníci stále znovu na střepy,
kovové předměty a dřevěné fošny, na stopy po
odvodňovacích příkopech , studny a umělé pa-
horky pro domy. V r . 1921 ojevil místní rolník
Anton Busch skruže studní, pravoúhlé pahorky
někdejších umělých návrší ,a dokonce i brázdy
vyorané pluhem ve 14.století. Do této doby bylo město Rungholt legendou o bohatém městě,jež zmize
lo v rozbouřených vlnách. Oběv Rungholtu Buschovi změnil život,neboť v následujících čtyřiceti letech
věnoval studiu kartografie a archeologie.
Dále nacházel v zaplaveném městě kulturní stopy , podle kterých vypočítal , že na území mohlo žít asi
1000 lidí,kteří obchodovali s Porýním,Nizozemím a Španělskem. O svých nálezech zveřejnil 130 člán
ků a ve svých 80 - letech dostal jako oficiální uznání od odborného světa medaili Kielské univerzity
Christiana Albrechta.

Mahájánový Buddhismus

28. února 2008 v 19:48 | Denisa |  Náboženství
Pro Mahájánový buddhismus již Buddha není člověkem , jenž došel vykoupení ,ale osvícenou, božskou
bytostí.Tito bódhisattvové již nevstupují do nirvány, ale starají se o vykoupení celého lidstva. Poznání a
meditace jsou vystřídány vírou a laskavostí , neboť jednotlivec již nemusí pracovat na svém zdokonale
ní, ale je vykoupen milostí a jen svět zdání a přeludů (májá) mu brání to poznat.

Hinduismus

28. února 2008 v 19:37 | Denisa |  Náboženství
Slovo Hindu pochází ze staré Persie a označovalo lidi, kteří žili v údolí řeky Indu.Teprve , když se v 8.
století usadili v Indii také muslimové , získal pojem rovněž náboženskou složku. Přitom hinduismus není
uzavřené náboženství jako křesťanství nebo islám , nýbrž je zakořeněno v chaosu z místních a tradova
ných bohů, vyprávění a rituálů. Pro hinduismus je primární sociologické vymezení života v kastách určo
vaného řadou náboženských představ.